Som infrastrukturutvecklare kommer Plugit att bygga ”gröna korridorer och zoner” för att transportera varor och människor. Vårt åtagande är att minska koldioxidutsläppen från kommersiella transporter via dessa specifika handelsvägar i och mellan större städer och hamnar. Här och nu skapar vi branschöverskridande partnerskap för att påskynda övergången till minskade koldioxidutsläpp.

Vår framgång bygger på principer om integritet och etisk praxis, som beskrivs i uppförandekoden för partners (PDF). Den beskriver de etiska värderingar och transparenta standarder som vägleder våra medarbetare samt våra partners och kunder i vårt övergripande uppdrag.

Uppförandekoden för Plugit Finland Oy:s partners (koden) fastställer regler för våra partners om standarder för ansvarsfull affärspraxis som Plugit kräver att alla sina partners ska följa, oavsett värde och form av samarbete. Vi kräver att alla partners som samarbetar med Plugit agerar ansvarsfullt och följer koden när de samarbetar med Plugit. Misstänkta överträdelser av koden ska omedelbart rapporteras till kontaktpersonen eller en representant för ledningen för Plugit.

Om olagligt eller oetiskt beteende eller beteende mot interna riktlinjer upptäcks, kommer Plugit att vidta alla nödvändiga åtgärder för att reagera på sådant beteende på ett lämpligt sätt och för att säkerställa att liknande beteende kan förhindras i framtiden. Brott mot koden eller andra överträdelser av ansvarsfulla affärsmetoder kan leda till att avtals- eller samarbetsförhållandet avslutas.

Genom att åta sig affärer eller samarbete med Plugit bekräftar partnern att den och dess dotterbolag och deras representanter följer denna kod. I denna kod hänvisar dotterbolag till alla enheter som Plugits partner kontrollerar, som kontrollerar Plugits partner, eller som är under gemensam kontroll med Plugits

Plugit åtar sig att uppnå noll nettoutsläpp och har antagit vetenskapligt baserade mål för koldioxidminskning

”Vi uppmuntrar alla Plugits anställda, partners och kunder att följa med oss på vår resa mot nollutsläpp – allas bidrag och aktiva deltagande behövs för att systematiskt göra bättre och grönare val för att undvika global uppvärmning och dess katastrofala konsekvenser för mänskligheten och planeten. Vi är glada och entusiastiska över att påskynda resan mot nollutsläpp.”
Tommi Saarela, VD

Plugit har åtagit sig att på vetenskaplig grund uppnå Net Zero utsläpp senast 2050 och att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C.

Detta gemensamma globala mål kan bara uppnås om alla företag, städer, länder och människor på planeten minskar sina koldioxidutsläpp.

Som en uppskattad Plugit-kund har du tillgång till all data och det team av ingenjörer som du behöver på din resa.

Tid kvar
COUNTDOWN 2050
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

2012

Start

På grönt uppdrag sedan 2012

När vi startade var marknaderna mycket omogna, med bara några hundra elbilar och praktiskt taget ingen laddningsinfrastruktur i Finland. Ändå kunde vi påverka kundernas utsläpp redan före Parisavtalet.
 • 2013 | Hälsokontroll för säker laddning

 • 2014 Smart Traffic, informationskampanj om elbilar och webbplats

 • 2015 | Börja samla in data om minskade CO2-utsläpp

 • 2016 | Installation av laddningsnätverk i hela landet

 • 2017 | 5MW enskild installation med förnybar energi

 • 2018 -> Leder elektrifieringen genom att hjälpa kunderna att skapa hållbarhetsstrategier

2021

ESG

Vetenskapligt baserade mål

Vi inledde vårt ESG-arbete med att beräkna våra koldioxidutsläpp (scope 1, 2 och uppskattade scope 3-utsläpp). Det här året användes som en baslinje för att sätta upp mål för vår färdplan mot Net Zero utsläpp.
Base year Scope 1 Scope 2 Scope 1
& 2 base
Scope 3
baseline
Revenue
2021 38,4 tCO2e 16,3 tCO2e 54.72 tCO2e tbd 13,23 M€

2022

Systematiskt arbete

Tid till effekt

Vi åtog oss ett mer systematiskt ESG-arbete och genomförde den senaste växthusgasinventeringen för året enligt följande.
Year Scope 1 Scope 2
(Market based)
Scope 2
(Location based)
Revenue
2022  38,3 tCO2e  6,1 tCO2e  20 tCO2e 27,66 M€

2023

Scope 1 & 2 first

Planen för minskade koldioxidutsläpp

Plugit utvecklade en plan för att minska koldioxidutsläppen för vår resa mot netto noll och en färdplan för att minska våra Scope 1 & 2-utsläpp på kort sikt (se tidslinjen längre fram).

Vårt miljöarbete i år:

 • Användning av 100% förnybar el (vattenkraft) på alla våra kontor och lager
 • Laddning med 100% förnybara energikällor vid våra PRO DC-laddstationer och de största kundernas anläggningar som drivs av Plugit
 • 100% förnybart drivet molndatacenter
 • Fordonsflotta: 67% elbilar, 33% hybridbilar
 • 100% elektriska gaffeltruckar
 • 100% LED-täckning i kontor och lagerlokaler
 • 100% täckning av rörelsesensorer för alla kontor
 • Uppmuntra underleverantörer att gradvis övergå från fossila bränslen till elfordon
 • Hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp

2024

Årligt koldioxidavtryck -4,2

Fram till 2024 kommer Plugit att minska sitt koldioxidavtryck med -4,2 % per år och kompensera för all koldioxid som genereras på grund av den egna verksamheten (scope 1 & 2) till noll.

Projektering och byggnation av ny energieffektiv produktionsanläggning (A-fastighet) ska slutföras: geotermisk uppvärmning, maximerad användning av solpaneler på taket och energilagringsanläggningar.

Åtgärder för att påverka Scope 3: Öka samarbetet med kunder och partners för att gradvis övergå från fossila bränslen till elfordon

2025

Officiell hållbarhetsrapportering inleds

CSRD- och EU-taxonomirapportering för år 2025 (kommer att publiceras 2026)
Uppmuntra underleverantörer att gradvis övergå från fossila bränslen till elfordon

2026

100% eldriven flotta
Publicering av 1st Plugit EU Taxonomy-rapport

2027

26 % absolut minskning av Scope 1 och 2 till 2027 (jämfört med baslinjen 2021)
Förståelse av omfattning 3 väsentlighet

2030

38% absolut minskning av Scope 1 och 2 (jämfört med baslinjen 2021).
Plugit sätter upp mål för Scope 3.

2035

60% absolut minskning av Scope 1 och 2 (jämfört med 2021 års baslinje)
Plugits koldioxidutsläpp från fjärrvärme minskade till noll
Koldioxidneutralt Finland år 2035

2040

80 % absolut minskning av Scope 1 och 2 (jämfört med utgångsläget 2021)

2050 eller tidigare

Plugit är netto noll / netto positiv